پرش لینک ها

گزارش تحولات مسکن اردیبهشت 1401

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1401 که توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.

  • در ارديبهشت ماه سال 1401، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به حدود 10.5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش قابل توجه 206.1 و 166.4 درصدی را نشان مي‌دهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 5 ميليون ريال بود که حاکي از افزايش 6.1 درصدي نسبت به ماه قبل مي‌باشد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.2 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ارديبهشت‌ماه سال 1400(معادل 69.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در ارديبهشت ماه 1401 است.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در ارديبهشت ماه سال 1401 حاکي از آن است که از مجموع 10490 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 6.29 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با ارديبهشت‌ماه سال قبل حدود 6.1 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در گروه‌هاي 11 الی 15 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت‌ماه سال 1401 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدي از کل معاملات، بيش‌ترين تعاداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 و 2 به ترتيب با سهم 10 و9.3 درصدي از کال معاملات انجام شده در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

تحولات قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران

در ارديبهشت‌ماه سال 1401، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 363.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 6.1و 26.2 درصدی نشان مي‌دهد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 744.4 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 183.6 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 23.6و 53.4 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در ارديبهشت ماه ساال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 46و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در ارديبهشت‌ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 1.9 و 2 درصد ميباشد.

جمع‌بندی

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1401 به حدود 10.5 هزار فقره رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 206.1 و 166.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بخشی از رشدهای قابل توجه محقق شده در ارديبهشت ماه سال جاری متاثر از پايين بودن تعداد معاملات در فروردين‌ماه سال جاری (به دليل تعطيلات نوروزی) و ارديبهشت‌ماه سال گذشته (به دليل تشديد شرايط کرونايي) بوده است. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران معادل 363.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6.1 و 26.2 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ارديبهشت ماه سال 1400( معادل 69.7 درصد) به مراتب کمتر بوده است.

  • ب

پیام بگذارید