پرش لینک ها

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران فروردین 1401

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین 1401

گزارش تحوالت بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردين‌ماه سال 1401 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. 

در فروردين ماه سال 1401 ،تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکوني محدود گرديد که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزايش نشان ميدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 342.7 ميليون ريال بود که حاکي از کاهش 2.4 درصدي نسبت به ماه قبل ميباشد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.9 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه فروردينماه سال 1400( معادل 91.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در فروردين‌ماه 1401 است.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در فروردين‌ ماه سال 1401 حاکي از آن است که از مجموع 3427 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 7.28درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با فروردين‌ ماه سال قبل حدود 6.3 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالای در گروه‌هاي 11 تا 15 سال و بيش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال 1401 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.6 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين منطقه 10 با سهم 10.7 درصدي و مناطق 2 و 4 با اختصاص سهم مشابه 8 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران

در فروردين ماه سال 1401، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 342.7 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزايش نشان ميدهد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 751.6 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 157.7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 5.12 و 3.17 درصد افزايش نشان ميدهند.

جمع‌بندی‌

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردين ماه سال 1401 به 3.4 هزار فقره محدود گرديد که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزايش نشان ميدهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران معادل 342.7 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/16 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه فروردينماه سال 1400(معادل 91.7 درصد) به مراتب کمتر بوده است. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در فروردين ماه سال 1401 در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 28.7 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیام بگذارید