پرش لینک ها

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران تيرماه سال 1401

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1401 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

در تيرماه سال 1401 ،تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به حدود 10.3 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 25.8 درصد کاهش و 103 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 417 ميليون ريال بود که حاکي از افزايش 8/5 درصدي نسبت به ماه قبل مي‌باشد.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در تيرماه سال 1401 حاکي از آن است که از مجموع 10294 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با تيرماه سال قبل حدود 3.4 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با عمر بالا در گروه‌هاي 11 تا 15 و با بيش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تيرماه سال 1401 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.6 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم های 9.2 و 8.8 درصدي از کل معاملات انجام شده در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

تحولات قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران

در تيرماه سال 1401، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 417 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 5.8 و 38.8 درصدي نشان مي‌دهد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 837.5 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 207.8 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 35 و 54.6 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

ساير شاخص‌هاي آماري بازار معاملات مسکن

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده شهر تهران در تيرماه سال 1401 نشان مي‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، سهمي معادل 54.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 56.7 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه 417 میلیون ریال  معامله شده و 50.9 درصد از معاملات نيز به واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 3 ميليارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در تيرماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 47.4 و 52.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در تيرماه در شهر تهران و کل مناطق شهري يکسان و معادل 4.5 درصد مي‌باشد.

جمع‌بندی

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تيرماه سال 1401 به حدود 10.3 هزار فقره رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 103 درصد افزايش نشان ميدهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران معادل 417 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.8 درصد افزايش داشته است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در تيرماه سال 1401 در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سه 30.1 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 47.4 و 52.3 درصد رشد نشان مي‌دهد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در تيرماه در شهر تهران و کل مناطق شهري يکسان و معادل 4.5 درصد مي‌باشد.

پیام بگذارید