پرش لینک ها

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1401

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1401 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش

  • در خردادماه سال 1401 ،تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به حدود 13.9 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 3/32 و 9/171 درصدی را نشان مي‌دهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 394.1 ميليون ريال بود که حاکي از افزايش 8.7 درصدي نسبت به ماه قبل مي‌باشد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 32.8 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه سال 1400( معادل 56.6 درصد) کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در خردادماه 1401 است.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در خرداد ماه سال 1401 حاکي از آن است که از مجموع 13874 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 1.3 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با خردادماه سال قبل حدود 5.7 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با عمر بالا در گروه‌هاي 11 تا 15 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال 1401 حکاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.4 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 10 به ترتيب با سهم 9.6 و 9درصدي از کل معاملات انجام شده در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

تحولات قیمت واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران

در خردادماه سال 1401 ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 394.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 8.4 و 32.8 درصدی نشان مي‌دهد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 811 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 195.9 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 22.3 و 55.3 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

اجاره‌بها

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در خردادماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 46.5 و 51.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 2.7 و 3 درصد ميباشد.

جمع بندی

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال 1401 به حدود 13.9 هزار فقره رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 171.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران معادل394.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.8 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه سال 1400( معادل 56.6 درصد) کمتر بوده است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در خردادماه سال 1401 در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 46.5 و 51.2 درصد رشد نشان مي‌دهد. الزم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 2.7 و 3 درصد مي‌باشد.

پیام بگذارید