پرش لینک ها

امنیت سرمایه

در اطلس خدمت به مشتری براساس شفافیت و به دور از هرگونه تضاد منافع با مشتری سرلوحه مسیر حرفه‌ای اطلس است. رعایت کلیه مقررات و شفافیت با ناظر، مشتری و کارکنان بنیادی‌ترین اصول حرفه‌ای سبدگردان اطلس است. شفافیت تنها با انجام درست کارهای صحیح امکان پذیر است. ملاک سنجش کار درست در اطلس آن است که در هر مکان و در هر محکمه‌ای قابلیت دفاع را داشته باشد.

در اطلس اعتقاد داریم شایستگی یک موسسه در مدیریت دارایی مشتریان از این نشأت می‌گیرد که

  1. یک سرمایه‌گذار چیره دست باشد.
  2. تفاوت رفتاری میان مدیریت منابع مالی خود و مشتریانش وجود نداشته باشد.
  3. هیچ یک از کارکنان با منافع مشتریان تضاد منافع نداشته باشند.
  4. هرگز بر اساس کردار و گفتارشان عمل نکنند.
  5. تمام فعالیت‌های حرفه‌ای تحت لوای قانون باشد و هیچ موضوعی را از ذی‌نفعان مخفی نکنند.
  6. به شما براساس واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور مشاوره دهند.
  7. مدیران و راهبران شرکت در تجارب گذشته خود کارنامه درخشانی از خود به جای گذارند.
  8. در راستای حفظ منافع مشتریان همواره بکوشد تا تکالیف خود را به درستی انجام دهد و در این راه سعی در یادگیری داشته باشد.